Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI DYREKTORA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI DYREKTORA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Starostwo Powiatowe w Myszkowie, 42-300 Myszków ul. Pułaskiego 6
informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji
Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie

1. Wymagania niezbędne:
Dyrektorem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:
a) posiada wykształcenie średnie,
b) posiada świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego
domu dziecka zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) bądź
zobowiąże się do ukończenia w/w szkolenia do dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku,
c) posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą
predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora,
d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona ani ograniczona,
e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do
niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
g) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, co zostało
potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej
funkcji.

2. Wymagania dodatkowe
a) doświadczenie w pracy z dziećmi,
b) posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczo – resocjalizacyjnej,
psychologii, pracy socjalnej,
c) znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz samorządu
terytorialnego,
d) znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej,
e) samodzielność w podejmowaniu decyzji,
f) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
g) komunikatywność i kreatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Zabezpieczenie całodobowej opieki i wychowania nad wychowankami przebywającymi
w placówce, w szczególności:
a) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
b) zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
c) zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
d) zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
e) zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,
f) zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne dziecka,
g) umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
2) Współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących
poszczególnych wychowanków.
3) Organizacja sprawnego funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie,
dbałość o mienie placówki.

Wszelkie informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-02-18 11:27przez:
Opublikowano:2019-02-18 00:00przez: Agnieszka Tyranowicz
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:7055

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.