Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Uchwała Nr 82/12
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
w Strzelcach Kraj.
z dnia 13 stycznia 2012 roku

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)

uchwala się, co następujące:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku w brzmieniu wg załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 9/08 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w Strzelcach kraj. z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący  Zarządu
wz. Wiesław  Pietruszak
Wicestarosta

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W DREZDENKU

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, zwany dalej "regulaminem" określa szczegółową organizację, zasady działania i tryb pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zwanego dalej "Centrum"

§ 2

Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno - budżetową podporządkowaną bezpośrednio zarządowi powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
 2. ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz.721, ze zm.)
 4. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zmianami)
 5. uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr IV/27/98 z dnia 29 grudnia 1998r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Drezdenku.
 6. Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

§ 3

1. Centrum wykonuje określone ustawami dla tej jednostki:

 1. zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej (własne i z zakresu administracji rządowej), z wyjątkiem zadań realizowanych przez inne powiatowe jednostki organizacyjne oraz inne uprawnione podmioty na podstawie zawartych z nimi przez organy powiatu umów lub porozumień,
 2. zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych z wyjątkiem zadań realizowanych przez inne powiatowe jednostki organizacyjne oraz inne uprawnione podmioty na podstawie zawartych z nimi przez organy powiatu umów lub porozumień,
 3. zdania powiatu wynikające z ustawy o oświacie dotyczące kierowania nieletnich do placówek typu resocjalizacyjnego
 4. realizuje inne zadania przewidziane w odrębnych ustawach.

2. Centrum pełni rolę Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i realizuje zadania powiatu z zakresu pieczy zastępczej (własne i z zakresu administracji rządowej), do których w szczególności należy:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 5. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 6. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 7. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 8. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 10. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 12. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 13. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 14. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 15. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 17. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

3. Centrum może wykonywać inne zadania publiczne należące do właściwości powiatu, jeżeli wykonywanie tych zadań może prowadzić do udzielania pomocy rodzinie. Przekazanie Centrum powyższych zadań wymaga zapewnienia środków finansowych koniecznych na ich realizację.

ROZDZIAŁ II
Zakres działania Centrum

§ 4

Do zadań Centrum w szczególności należy:

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez powiat jako zadania własne:

 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 3. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 4. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 5. pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
 6. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 7. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 8. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
 9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 10. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 11. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 12. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 13. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 14. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
 15. utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

2. Zadania pomocy społecznej realizowane przez powiat jako zadania z zakresu administracji rządowej:

 1. prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 2. pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji,
 3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
 4. udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej,

3. Zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 1. tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 
 2. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
 3. opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

4. Zadania z zakresu ustawy o oświacie:

 1. kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
 2. kompletowanie odpowiednich dokumentów

5. Z zakresu rehabilitacji społecznej:

 1. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
 2. opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz udostępnianie ich na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa,
 3. opracowywanie i przedstawianie planów, zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
 5. dofinansowanie:
   - uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
   - sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
   - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
   - rehabilitacji dzieci i młodzieży,
   - kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

6. Z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako zadania własne:

 1. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 2. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
 3. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
 4. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
 5. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 6. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:
  a) grup wsparcia,
  b) specjalistycznego poradnictwa;
 7. powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 8. wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 9. zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
 10. prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46;
 11. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 12. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
 13. finansowanie:
  a)  świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
  b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
  c)  szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 14. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;
 15. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8.

7. Zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:

 1. realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 2. finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ROZDZIAŁ III

§ 5

Dyrektor Centrum

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor powoływany przez Zarząd Powiatu.

2. Do zadań i kompetencji Dyrektora Centrum należy:

 1. wydawanie z upoważnienia starosty strzelecko-drezdeneckiego decyzji administracyjnych  z zakresu działania Centrum,
 2. zawieranie z upoważnienia starosty strzelecko-drezdeneckiego umów cywilno prawnych z zakresu działania Centrum, 
 3. wydawanie stosownych zarządzeń, pełnomocnictw i upoważnień,
 4. reprezentowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wobec organów administracji, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz osób trzecich,
 5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Centrum oraz podejmowanie innych czynności z zakresu prawa pracy wobec tych pracowników,
 6. organizowanie pracy i szczegółowych zasad działania Centrum,
 7. sprawowanie nadzoru nad działalnością, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, rodzinnej opieki zastępczej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 8. podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie i prawidłową realizację zadań,
 9. współpraca z Sądem Rejonowym- III Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanych społecznie umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
 10. realizacja polityki personalnej Centrum
 11. kierowanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy do odpowiednich organów,
 12. wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,
 13. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Centrum
 14. składanie radzie powiatu corocznie sprawozdania z działalności Centrum oraz przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
 15. wykonywanie innych zadań na podstawie otrzymanych upoważnień wynikających z odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ IV

§ 6

Struktura organizacyjna Centrum

1. W strukturze Centrum wyodrębnia się następujące działy:

1.1.Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie, w którym wyodrębnia się 2 zespoły:

 1. Zespół ds. pieczy zastępczej,
 2. Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej,

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie wykonuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o oświacie własne jak i zlecone z zakresu administracji rządowej.

Działem Pomocy Dziecku i Rodzinie kieruje kierownik, do którego obowiązków w szczególności należy:

a) Koordynowanie działań należących do kompetencji w/w działu,

b) Zapewnienie sprawnego, zgodnego z prawem i prawidłowego funkcjonowania działu i ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie przed Dyrektorem Centrum,

c) Uzgadnianie z Dyrektorem zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy i nadzór nad prawidłowym, terminowym i zgodnym z prawem ich wykonywaniem,

d) Dbanie o właściwy podział pracy pomiędzy stanowiskami pracy i przedkładanie Dyrektorowi propozycji zmian w tym zakresie,

e) Inicjowanie działań skutkujących usprawnieniem lub konieczną zmianą pracy koordynowanego działu,

f) Załatwianie spraw osobowych pracowników działu nie zastrzeżonych dla Dyrektora,

g) Organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników działu,

h) Podpisywanie korespondencji z zakresu działania w/w działu, zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

1.2. Dział DS. Osób Niepełnosprawnych, który wykonuje zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych a w szczególności wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

1.3. Dział Finansowy, którego kierownikiem jest Główna Księgowa wykonująca zadania z zakresu gospodarki finansowej Centrum w szczególności przez:

 1. Wykonywanie czynności z zakresu zadań Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności zgodnie z udzielonymi upoważnieniami,
 2. Obsługa finansowo – księgowa jednostki,
 3. Koordynowanie działań należących do kompetencji w/w działu,
 4. Dbanie o właściwy podział pracy pomiędzy stanowiskami pracy i przedkładanie Dyrektorowi propozycji zmian w tym zakresie,
 5. Zapewnienie sprawnego, zgodnego z prawem i prawidłowego funkcjonowania działu i ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie przed Dyrektorem Centrum,
 6. Inicjowanie działań skutkujących usprawnieniem lub konieczną zmianą pracy koordynowanego działu,
 7. Podpisywanie korespondencji z zakresu działania w/w działu, zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.
 8. Kontrola prawidłowości i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
 9. Systematyczne informowanie Dyrektora Centrum o sytuacji finansowej jednostki oraz o przypadkach ujawnienia w trakcie kontroli nieprawidłowości w dokumentacji lub w jej obiegu,
 10. Bieżąca kontrola aktualności uregulowań wewnętrznych dotyczących spraw finansowych i prowadzenia rachunkowości w Centrum oraz aktualizowanie ich i przygotowywanie projektów stosownych zarządzeń.

1.4. Dział organizacyjny, do którego zadań należy w szczególności:

 1. Prowadzenie sekretariatu Centrum,
 2. Zarządzanie mieniem Centrum,
 3. Obsługa i kierowanie do kompetentnych pracowników interesantów Centrum,
 4. Prowadzenie dziennika korespondencyjnego,
 5. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przesyłek pocztowych,
 6. Wydawanie wniosków interesantom z zakresu działania Centrum,
 7. Archiwizacja dokumentów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt
 8. Prowadzenie rejestru upoważnień, zarządzeń, zaświadczeń, itp. zgodnie z zakresem działalności Centrum,
 9. Prowadzenie rejestrów dotyczących współdziałania Centrum z innymi jednostkami i organami,
 10. Prowadzenie i obsługa strony internetowej Centrum.

2. Działy wymienione w ust. 1. podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.

3. Zakresy czynności wykonywanych przez pracowników Centrum określi Dyrektor Centrum.

4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Centrum regulują przepisy o pracownikach samorządowych a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami przepisy Kodeksu Pracy.

5. Strukturę organizacyjną Centrum określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu będący integralną jego częścią.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 § 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustaw, o których mowa w § 1 regulaminu oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 8

 W razie konieczności załatwienia sprawy nie przypisanej w regulaminie do kompetencji

żadnego z wymienionych wyżej działów, Dyrektor w drodze zarządzenia decyduje, który dział będzie załatwiać dany rodzaj sprawy do czasu odpowiedniej zmiany w regulaminie.

 § 9

 Zmiany Regulaminu następują w sposób przyjęty dla jego uchwalenia.

Załącznik
do Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
W Drezdenku

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-11 10:03przez:
Opublikowano:2015-05-11 00:00przez: Dorota Kowalik
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:6289

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.