Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Zwiększając odstępy w tekście następuje utrata treści,
 • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-02. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-19.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Weronika Szabelska, weronika.szabelska@pcprdrezdenko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 763 70 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Po wejściu do budynku dostępna jest platforma umożlwiająca przemieszczenie się no półpiętro, na którym dostępne są wszystkie pomieszczenia biurowe PCPR. Platforma obsługiwana jest przez pracowników PCPR po wcześniejszym ich powiadomieniu.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Brak pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwy wstęp z psem asystującym, choć nie zostało to uregulowane przepisami.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego z 3 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie PFRON drogą elektroniczną przez specjalnie dedykowany dla osób niepełnosprawnych system obsługi wsparcia SOW dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-05 13:30przez:
Opublikowano:2020-10-05 12:07przez: Agnieszka Tyranowicz
Zmodyfikowano:2022-04-21 12:07przez: Agnieszka Tyranowicz
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:3919

Rejestr zmian

 • [2022-04-21 12:07:08]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja
 • [2022-04-04 13:33:16]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja
 • [2021-03-31 11:28:10]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja