Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - Statut

Statut

Statut

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Uchwała Nr XIV/82/2012
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 16 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następujące:

§ 1. Uchyla się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, stanowiący załącznik do uchwały Nr XII/76/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2007 r. Nr 127, poz. 1715 ) i przyjmuje się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik do uchwały Nr XIV/82/2012
Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
z dnia  16 stycznia 2012 r.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W DREZDENKU

§ 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Drezdenku, zwane dalej „Centrum”, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.),
 4. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.),
 5. Niniejszego statutu.

§ 2

 1. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 2. Siedzibą Centrum jest ul. Kościuszki 31, 66 – 530 Drezdenko.
 3. Centrum używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie".

§ 3

 1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań własnych powiatu oraz z zakresu administracji rządowej określonych ustawą o pomocy społecznej, ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Centrum pełni rolę Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, w oparciu o właściwe zarządzenie Starosty Strzelecko – Drezdeneckiego.

§ 4

 1. Dyrektor Centrum wykonuje zadania statutowe w ramach planu rzeczowo – finansowego przy pomocy głównego księgowego i podległych pracowników oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Centrum.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.
 3. Dyrektor Centrum dokonuje czynności prawnych w imieniu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.
 4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Do czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu.

§ 5

Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres zadań pracowników określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.

§ 6

Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
 2. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Centrum,
 3. Opracowywanie planów działania Centrum i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
 4. Przekazywania Staroście informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Centrum.

§ 7

Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-11 10:07przez:
Opublikowano:2015-05-11 00:00przez: Dorota Kowalik
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:6699

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.