Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - Rok 2024

Rok 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku informuje, iż w 2023 roku po raz kolejny realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Przypominamy, że o dofinansowanie zadań w programie „Aktywny samorząd” mogą ubiegać się wyłącznie osoby niepełnosprawne, które spełniają wszystkie warunki określone w ramach danego obszaru i zadania, w którym zamierzają one złożyć wniosek. Warunki zawarte są w pkt. VI treści programu oraz w:

Terminy przyjmowania wniosków:

 • w ramach Modułu I wnioski przyjmowane są w terminach:

                              01.03.2024 r – 31.08.2024 r 

 • w ramach Modułu II wnioski przyjmowane są w terminach:

                              01.03.2024 r. – 31.03.2024 r. (semestr letni)

                              01.09.2024 r. – 10.10.2024 r. (semestr zimowy)

Jak można złożyć wniosek?

wersji elektronicznej posiadając podpis elektroniczny lub Profil Zaufany (na platformie ePUAP) w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON:

 SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Jest dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl 

System jest bezpłatny. Wymaga jedynie dostępu do Internetu.

lub w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31, parter, pok. nr 9

 

    Instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO można znaleźć pod adresami:

     https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

     https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo konto bankowe.

 

OBSZARY I ZADANIA PROGRAMU, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W BIEŻĄCYM ROKU:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 • OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu)

WNIOSEK 

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Zaświadczenie lekarza specjalisty (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż na 120 dni przed dniem złożenia wniosku – o ile dotyczy
 4. Dowód rejestracyjny pojazdu Wnioskodawcy będącego właścicielem lub współwłaścicielem samochodu (do wglądu)
 5. Oferta handlowa (faktura proforma) na przedmiot/przedmioty, które mają zostać objęte dofinansowaniem
 6. Akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 7. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 8. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku - o ile dotyczy.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 120 dni przed dniem złożenia wniosku i wypełnione czytelnie w języku polskim
 4. Zaświadczenie lekarza specjalisty (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu wypełnione czytelnie w języku polski wystawione nie wcześniej niż na 120 dni przed dniem złożenia wniosku – o ile dotyczy
 5. Oferta handlowa (faktura proforma) na przedmiot/przedmioty, które mają zostać objęte dofinansowaniem
 6. Oświadczenie o potrzebie korzystania z usług tłumacza języka migowego (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku) – dotyczy tylko zadania A3
 7. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2022 lub 2023 roku - o ile dotyczy.

 Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Zaświadczenie lekarza specjalisty (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu słuchu wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż na 120 dni przed dniem złożenia wniosku – o ile dotyczy
 4. Dowód rejestracyjny pojazdu Wnioskodawcy będącego właścicielem lub współwłaścicielem samochodu (do wglądu)
 5. Oferta handlowa (faktura proforma) na przedmiot/przedmioty, które mają zostać objęte dofinansowaniem
 6. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku - o ile dotyczy.

 Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

 • OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Zaświadczenie lekarza specjalisty (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku oraz instrukcji dla lekarza, według której wypełnia zaświadczenie) potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu wzroku wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż na 120 dni przed dniem złożenia wniosku – o ile dotyczy UWAGA! WYMAGANE dla wnioskodawcy do 16 r.ż.
 1. Zaświadczenie lekarza specjalisty (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku) – dotyczy wszystkich wnioskodawców z dysfunkcją narządu ruchu
 2. Oferta handlowa (faktura proforma) na przedmiot/przedmioty, które mają zostać objęte dofinansowaniem
 3. Akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 4. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 5. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku - o ile dotyczy.

 Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Oferta handlowa (faktura proforma) na przedmiot/przedmioty, które mają zostać objęte dofinansowaniem
 4. Akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 5. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 6. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku – o ile dotyczy

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Zaświadczenie lekarza specjalisty (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku oraz instrukcji dla lekarza, według której wypełnia zaświadczenie) potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu wzroku wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż na 120 dni przed dniem złożenia wniosku – o ile dotyczy
 4. Oferta handlowa (faktura proforma) na przedmiot/przedmioty, które mają zostać objęte dofinansowaniem
 5. Akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 6. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 7. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku - o ile dotyczy.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy,

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Zaświadczenie lekarza specjalisty (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do wniosku) potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu słuchu wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż na 120 dni przed dniem złożenia wniosku – o ile dotyczy UWAGA! WYMAGANE dla wnioskodawcy do 16 r.ż.
 1. Oferta handlowa (faktura proforma) na przedmiot/przedmioty, które mają zostać objęte dofinansowaniem
 2. Akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 3. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 4. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku - o ile dotyczy.

 Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Zadanie 5  – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Oferta handlowa (faktura proforma) na przedmiot/przedmioty, które mają zostać objęte dofinansowaniem
 4. Karta gwarancyjna posiadanego sprzętu elektronicznego
 5. Akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 6. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 7. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku – o ile dotyczy

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

 • OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Zaświadczenie lekarskie (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) - wydane przez lekarza specjalistę potwierdzające możliwość użytkowania wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przez Wnioskodawcę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 60 dni przed dniem złożenia wniosku
 4. Dwie niezależne oferty handlowe (faktury proforma) na przedmiot/przedmioty, które mają zostać objęte dofinansowaniem
 5. Akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 6. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 7. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku - o ile dotyczy

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Karta gwarancyjna przedmiotu/usługi, która została wcześniej dofinansowana
 4. Oferta handlowa (faktura/faktury proforma) na przedmiot/przedmioty, które mają zostać objęte dofinansowaniem/refundacją
 5. Akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 6. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 7. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Zaświadczenie lekarskie (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) - wydane przez lekarza specjalistę potwierdzające stabilność procesu chorobowego Wnioskodawcy i możliwość uzyskania przez Wnioskodawcę zdolności do pracy po zaopatrzeniu w protezę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku
 4. Oferta handlowa z dwóch niezależnych protezowni (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku)
 5. Specyfikacja i kosztorys do protezy (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku) - dostarczana Realizatorowi przy rozliczeniu
 1. Akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 2. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku - o ile dotyczy

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Zaświadczenie lekarskie (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) - wydane przez lekarza specjalistę potwierdzające stabilność procesu chorobowego Wnioskodawcy i możliwość uzyskania przez Wnioskodawcę zdolności do pracy po zaopatrzeniu w protezę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku
 4. Oferta handlowa z dwóch niezależnych protezowni (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku)
 5. Specyfikacja i kosztorys do protezy (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku) - dostarczana Realizatorowi przy rozliczeniu
 1. Akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 2. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku - o ile dotyczy

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się  i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Zaświadczenie lekarskie (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) - wydane przez lekarza specjalistę potwierdzające możliwość użytkowania skutera inwalidzkiego lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym przez Wnioskodawcę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku
 4. Oferta handlowa (faktura proforma) na przedmiot/przedmioty, które mają zostać objęte dofinansowaniem
 5. Akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 6. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 7. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku - o ile dotyczy

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz  w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

 • OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokument
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Akt urodzenia dziecka/dzieci,
 4. Dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 5. Zaświadczenie z zakładu pracy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku)
 6. Zaświadczenie o poniesionych kosztach (z placówki) (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku)
 7. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku - o ile dotyczy

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności bądź równoważny dokumentu.
 2. Obowiązek informacyjny (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku) - wypełniony przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 3. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.                                                

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

 1. Informacja o ilości semestrów dofinansowanych ze środków finansowych PFRON (sporządzona wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku)
 2. Zaświadczenie z zakładu pracy (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wniosku) – Dotyczy tylko zatrudnionych Wnioskodawców.
 3. Aktualna Karty Dużej Rodziny – o ile dotyczy.
 4. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający pobieranie nauki w przyspieszonym trybie - o ile dotyczy.
 5. Dokument potwierdzający korzystanie z usług tłumacza języka migowego (np. umowa)- o ile dotyczy.
 6. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. ośrodek pomocy społecznej, straż pożarna, Policja) w przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2023 lub 2024 roku - o ile dotyczy.
 7. Fakultatywnie: informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni).
 8. Fakultatywnie: informacja o zaliczeniu semestru (ze szkoły/uczelni).

 Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-01-23 09:10przez:
Opublikowano:2020-01-23 08:34przez: Agnieszka Tyranowicz
Zmodyfikowano:2024-04-11 08:32przez: Agnieszka Tyranowicz
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:10154

Rejestr zmian

 • [2024-04-11 08:32:12]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-04-09 12:38:16]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-04-09 12:37:20]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-04-09 12:36:33]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-15 13:38:42]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-06 11:19:52]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-06 11:14:17]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-06 11:11:58]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-06 11:08:44]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-06 11:08:19]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-06 10:59:17]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-06 10:52:26]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-06 10:50:41]Agnieszka TyranowiczZMIANA
 • [2024-03-06 10:40:42]Agnieszka TyranowiczZMIANA
 • [2024-03-06 10:23:04]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-06 10:22:05]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-06 10:04:51]Agnieszka TyranowiczZMIANA
 • [2024-03-04 14:38:17]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-04 14:37:59]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-04 14:33:25]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2024-03-04 14:29:11]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2023-06-05 11:57:00]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja
 • [2023-04-27 13:17:26]Agnieszka TyranowiczAKTUALIZACJA
 • [2023-04-27 13:13:14]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja
 • [2023-02-21 14:48:10]Agnieszka Tyranowiczzmiany
 • [2023-02-21 14:47:09]Agnieszka Tyranowiczzmiany
 • [2023-02-21 14:45:01]Agnieszka Tyranowiczzmiany
 • [2023-02-21 14:41:15]Agnieszka Tyranowiczzmiany
 • [2023-02-21 14:32:05]Agnieszka Tyranowiczzmiana
 • [2023-02-21 14:23:57]Agnieszka Tyranowiczzmiany
 • [2023-02-21 14:20:12]Agnieszka TyranowiczZMIANY
 • [2023-02-21 14:19:18]Agnieszka TyranowiczZMIANY
 • [2023-02-21 14:17:53]Agnieszka TyranowiczZMIANY
 • [2023-02-21 14:03:32]Agnieszka TyranowiczZMIANY
 • [2023-02-21 13:56:43]Agnieszka TyranowiczZMIANY
 • [2023-02-21 13:51:03]Agnieszka Tyranowiczzmiany
 • [2022-06-03 10:17:34]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja
 • [2022-03-03 12:39:37]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja
 • [2022-03-03 12:38:19]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja wniosków
 • [2022-03-03 12:35:14]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja wniosków
 • [2022-03-03 12:29:00]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja wniosku
 • [2022-03-03 12:27:39]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja wniosku
 • [2022-03-03 12:25:04]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja wniosku
 • [2022-03-03 12:23:46]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja wniosku
 • [2022-03-03 12:20:23]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja wniosku
 • [2022-03-03 11:37:06]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja wniosku
 • [2022-03-03 11:35:30]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja wniosku
 • [2022-03-02 12:34:13]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja treści
 • [2022-02-22 12:31:22]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja treści
 • [2022-02-22 12:28:44]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja treści
 • [2022-02-17 10:43:12]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja treśći
 • [2021-04-19 12:52:11]Agnieszka Tyranowiczaktualizacja