Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - Zapytanie ofertowe - Szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych

Zapytanie ofertowe - Szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych

Menu dla: Zapytanie ofertowe - Szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych

Drezdenko, 04.11.2016r.

 

 CPR.272.1.3.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ

 

Szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych

 

  1. Nazwa zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Kościuszki 31

66-530 Drezdenko

NIP 599-27-25-593
Tel/fax. 957621247

e-mail: cpr@pro.onet.pl

tel. 957637031 (osoba do kontaktu: Alicja Krajewska)

 

2.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje dla rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych
 "Wsparcie zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych wybrane zagadnienia” – trudności wychowawcze w rodzinach zastępczych, zaburzenia więzi, wypalenie zawodowe

a/ zakres szkolenia – łącznie 16 godzin dydaktycznych
 b/ wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia,

c/ termin szkolenia: 3-4 grudnia 2016,

d/ grupa szkoleniowa: 20 osób,

e/ metoda prowadzenia szkolenia – metoda warsztatowa, wykład,  trening umiejętności

f/ zapewnienie materiałów szkoleniowych,

g/ miejsce szkolenia: sala udostępniona przez zamawiającego

3.Wymagania dotyczące realizatora szkolenia:

a/ Konieczność posiadania kwalifikacji do prowadzenia szkolenia w powyższym zakresie

b/ Posiadanie i udokumentowanie doświadczenia (minimum 3 lata) w prowadzeniu szkoleń dla rodzin zastępczych

  1. Do oferty należy załączyć:

a/ dokumenty potwierdzające doświadczenie oraz kwalifikacje osób prowadzących szkolenie ( dyplomy, CV, referencje, kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach)

b/ program szkolenia z uwzględnieniem terminu, zakresu, ilości godzin przewidzianych na szkolenie.

  1. Termin składania ofert do 10.11.2016r. Oferty zawierające dokumenty potwierdzające spełnienie określonych wymagań oraz zamieszczony formularz oferty, prosimy przesyłać na adres mailowy zamawiającego: cpr@pro.onet.pl lub dostarczyć je do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.
  2. Sposób oceny ofert (tryb postępowania)

a/ Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

b/ W przypadku jednakowej ceny usługi przedstawionej w konkurencyjnych ofertach, decydującym wyznacznikiem będzie rozmowa z wybranymi Oferentami oraz rezultat przeprowadzonych negocjacji.

c/ Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi w niniejszy zapytaniu, w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania za ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

d/ Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznania.

e/ Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej, Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

f/ Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  1. Inne informacje
    a/ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników szkolenia.

b/ Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

c/zapłata za wykonanie usługi nastąpi do 7 dni po zakończeniu szkolenia i przedłożeniu faktury.

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

  1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa:…………………………………………………………………………..

lub imię i nazwisko wykonawcy (wykonawców):

……………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………….

NIP: (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą)………………………..

REGON (dot. osób prowadzących działalność gosp.)……………………………

Nr Rachunku Bankowego…………………………………………………………

2.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia"Wsparcie zawodowych i niezawodowych wybrane zagadnienia” – (trudności wychowawcze w rodzinach zastępczych, zaburzenia więzi, wypalenie zawodowe)

Cena brutto ogółem za przeprowadzenie szkolenia……………………….. zł

Słownie brutto ogółem: …………………………………………………………………zł.

3.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

4.Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

 

 

……………………., dnia…….………. ……………………………………

 

Podpis osoby upoważnionej

 

Autor: Izabela Najdek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-11-04 10:40przez: Izabela Najdek
Opublikowano:2016-11-04 00:00przez: Dorota Kowalik
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
Odwiedziny:6882

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.